MENU
Aula_close Layer 1

Om skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen i folkeskolen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. principper om elevernes  undervisningstimetal på de enkelte klassetrin og arbejdets fordeling mellem lærerne. Som led i folkeskolereformen er der vedtaget nye regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

Som noget nyt fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser, jf. folkeskolelovens § 43, stk. 1.

Reglerne skal bl.a. vedrøre:

 • hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget valgtidspunkt
 • afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning
 • muligheden for fredsvalg
 • opgørelse af valget
 • klager over valget
 • skolebestyrelsens konstituering og tiltræden
 • suppleringsvalg
 • bekendtgørelsen af valgets resultater.

Se den nye skolebestyrelsesbekendtgørelse.

 

Ved hver skole skal der oprettes en skolebestyrelse bestående af:

 • Et flertal af repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Herunder gælder følgende:
 1. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling. Skoler med afdelingsstruktur er skoler, som har undervisning på forskellige matrikler.
 2. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
 3. Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.
   
 • Mindst 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere på skolen.
   
 • Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen. Herunder gælder følgende:
 1. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant for hver afdeling.
 2. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
   
 • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles

repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale forening.

Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne. Forældrerepræsentanternes valgperiode er som udgangspunkt fire år. De øvrige medlemmers valgperiode er ét år.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden skal være to år for forældrerepræsentanter ved
skoler og afdelinger af skoler, der har 7. klasse og højere klassetrin (såkaldt overbygningsskoler).
Skoler med afdelingsstruktur er skoler, som har undervisning på forskellige matrikler. En afdeling er
én af de matrikler, som skolen har undervisning på.